การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี 2561 รอบที่ 2”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี 2561 รอบที่ 2” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  (คุณพรรณพิมล ชัญญานุวัตร)เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยลัยฯ ได้รับทราบ”แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี 2561 ในวันพุธที่ 1

Read more

สวก. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://arda.or.th/  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย http://pdms.arda.or.th โดยเข้าไปลงทะเบียน และเลือกสมัครฝึกอบรม โดยมีค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 3,500

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านวิชาการ และการกระจายผลงานสู่ภาคปฏิบัติ ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  ได้กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Creative Economy : เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sct.ac.th/

Read more

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดย ม.กษตรศาสตร์ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง NEW!!  สมัคร ONLINE || ตรวจสอบรายชื่อ (เฉพาะสมัคร ONLINE) รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ใบสมัคร

Read more

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ไทย-จีน ยุคใหม่ มิตรภาพก้าวไกล ด้วย วทน.”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีกำหนดจัดสัมมนา “ไทย-จีน ยุคใหม่ มิตรภาพก้าวไกล ด้วย วทน.” ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP ALL Academy

Read more

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิริวิทยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและฟังการอภิปรายได้ที่เว็บไซต์ isaga2018.com หรือ http://thaisim.or.th/

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teching and Research Experiences (STRE 2017)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teching and Research Experiences (STRE 2017)” ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlangga

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญชวนร่วมแสดงผลงานในโครงการ “ตลาดนัดวิจัย” ครั้งที่ 3 ในงานเกษตรกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ในโครงการ “ตลาดนัดวิจัย” ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kps.ku.ac.th/ สอบถามโทร.034-341548

Read more

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดงาน “การประชุมเกริกวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560″ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krirk.ac.th/ สอบถามโทร.02-5523500-9

Read more