สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับการทำงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับการทำงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ทางอีเมลล์ bunbunict@gmail.com หรือโทร.02-610-5330

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ “The 3rd i-CoME 2019 (The 3rd International Conference on Management and Entrepreneurship 2019) Best Practices: Synchronizing the Corporate

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่นที่ 4

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่นที่ 4 : Solution by Design) ระหว่างวันที่ 16-18

Read more

สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 4”

สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 4” ภายใต้ Theme “การพลิกโฉมไฟฟ้าไทย” (Thailand Electric Utility System Disruption) รวมถึงการอภิปรายในหัวข้อ “ก้าวไปอย่างยั่งยืนสู่การพลิกโฉมไฟฟ้าไทย” และการเสวนาเรื่อง “งานวิจัยพลังงานเพื่อพลิกโฉมไฟฟ้าไทยให้ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานวิจัย โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.csc.ku.ac.th/national/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-4272-5021

Read more

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลาการรับบทความเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์

Read more

โครงการอบรมจริยธรรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 1/2562

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมจริยธรรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Research Challenging : One Health in Veterinary Technology & Nursing” ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2562” โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner  ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ “ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the

Read more