มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยืน” ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.063-267-8944

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.kku.ac.th/grc/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความ “การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1” และขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความ “การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1” ภายใต้หัวข้อ “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ” ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://pubadm.crru.ac.th/ สอบถามโทร.0 5377 600

Read more

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-7420-0300 ต่อ 211

Read more

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 10 Electrical Engineering Network 2018 (EENET 2018)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 10 Electrical Engineering Network 2018 (EENET 2018) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร-อาร์.เอส.โฮเต็ล (R.S.Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยได้ทาง http://eenet2018.pit.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.086-306-0350

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://research.lru.ac.th/lruconference2018/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-4283-5223-8

Read more

ควอท. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงฏิบัติการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education)” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://thailandpod.org/

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย” เพื่อนำเสนอแนวคิด และแสดงตัวอย่างของระบบสารสนเทศระบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) ติดตามกิจกรรมโครงการวิจัย (activity tracking)  การถือครองและประเมินประสิทธิภาพทรัพยากรวิจัย (resource allocation)  การสร้างรายงานอัตโนมัติ  และระบบอื่น ๆ

Read more

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://alcwu.com/ สอบถามโทร.0

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 หัวข้อ “Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน

Read more