มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Colour Association Conference 2018” ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2549

Read more

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2244 5281-2

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Mini Conference 2018” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.grad.ssru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2160 1174-80

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 “ศาสนากับสันติภาพ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 “ศาสนากับสันติภาพ” ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมนำเสอนผลงานได้ที่ http://www.ipsconference.psu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 7428 9463

Read more

คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://npht.phtnet.org/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.034-281084 ต่อ 133-134

Read more

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2561 จำนวน 3 หลักสูตรดังนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 (ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่

Read more

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ระบบรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนยั่งยืน

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ระบบรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนยั่งยืน จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป้าหมายเพื่อ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน โอทอป ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และขอรับการรับรองระบบรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนยั่งยืนเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดสีเขียวทั้งในและต่างประเทศ *100 คน* ในวันที่ 18

Read more

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา D.R.I.V.E 2018 เรื่อง “ECO Creator 2018: คิด ผลิต ขาย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอเชิญร่วมงานสัมมนา D.R.I.V.E 2018 เรื่อง “ECO Creator 2018: คิด ผลิต ขาย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม”  วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.

Read more

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://eecon41.ubu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2579-1111 ต่อ

Read more

โครงการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง รุ่น 1/2561

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง รุ่น 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ​ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more