มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2560 : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สามารถดูรายละเอียดพร้อมสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานและส่งบทความได้ที่ http://www.edulpru.com/innovation2017 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สอบถามโทร.

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ICMSIT 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017 : International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2017 Faculty of Management Science Suan

Read more

สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7

สถาบันการพลศึกษา จะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร ในประเด็น “การกีฬา, สุขภาพ, นันทนาการและการท่องเที่ยว : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipeic2017.com สอบถามโทร.

Read more

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI academic Conference 2017 ครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลืื่อนประเทศไทย 4.0” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tni.ac.th/tniac2017/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-763-2600 ต่อ 2760

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-7621-1857

Read more

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.eau.ac.th และสามารถส่งผลงานได้ถึง 28 เมษายน 2560

Read more

(ควอท) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกาษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดให้มีการสัมมนา “การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว” ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการสัมมนาได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=44 สอบถามเพิ่มเติม ; กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2560 ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจสวพ.มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

Read more