สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Lift Science)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Lift Science) โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารดาวน์โหลด แล้วส่งกลับในรูปไฟล์ Excel หรือ word ทางอีเมล์ Rockmelt13@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะได้นำไปเสนอประชุมคณะรรมการความร่วมมือโครงการพิจารณาคัดเลือกต่อไป -เอกสารประกอบ

Read more

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://l.ead.me/barx8X สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2831-3203 / 0-2831-3946

Read more

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 จำนวน 3 ประเภททุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 จำนวน 3 ประเภททุน ได้แก่ ประเภททุน ช่วงที่เปิดรับสมัคร 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund

Read more

สกว. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง วันที่ 19 เมษายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://academics.trf.or.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-278-8251-4

Read more

Brands Suntory ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนวิจัยโครงการ BRAND’S Health Research Awards 2018 ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.brandsworld.co.th/th/whats-new/ สอบถามโทร.0-2079-7999

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถแจ้งความจำนงขอรับทุน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2612 1555 ต่อ 373

Read more

โครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง และตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เพื่อสมัครขอรับการพิจารณารางวัล ดังนี้

Read more

สำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน ประกาศเรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน ประกาศเรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถแจ้งความจำนงขอรับทุนภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2612 1555 ต่อ 379

Read more

ประกาศ สกว. เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.trf.or.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2278-8251-4 โทรสาร 0-2278-8248 E-mail: poom@trf.or.th

Read more

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2562

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2562 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.raot.co.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2579-1576 ต่อ 309

Read more