วช.ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562  โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายใน 15 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrct.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2561 2445 ต่อ 516,518 หรือ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบทุนวิจัยดีเด่นและทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562 และการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบทุนวิจัยดีเด่นและทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562 และการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย โดยทาง สกว.ได้ออกประกาศการรับสมัครสนับสนุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 โดยหมดเขตรับข้อเสนอโครงการ 31 กรกฎาคม 2561 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://academics.trf.or.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2278 8253

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน / โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2612 1555 ต่อ 395 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561 เอกสารเพิ่มเติม ;

Read more

ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผู้สนใจสามารถดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ไปยังศูนย์นานาชาติสิริธรฯ

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุน สกว. ประจำปี 2562”

ภาพการประชุม: Click เพื่อดูภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562 กำหนดการ9ก.ค.61 แบบฟอร์มconceptual proposal สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง สกว. ประจำปี 2562”วันจันทร์ที่

Read more

วช. เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) โดยทาง วช.เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอทุนดังกล่าวฯ ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2561-2445 ต่อ 210

Read more

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2561 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nrms.go.th/ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยส่งเอกสารถึง วช. ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาน้ำบาดาล ผู้ที่มีความประสงค์สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและยื่นข้อเสนอโครงการในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www2.dgr.go.th/home.php?=mainpage (หัวข้อ การยื่นข้อเสนอโครงการ) หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2666 7195

Read more

สกอ. จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” โดยสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ (คลิก) และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ (คลิก) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 09 7259 1646 หรือ 0 2880 8655

Read more

วช. เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2562 (FY2019) ในสาขา Social Science and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Science (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้

Read more