สวพ.มก. จัดโครงการ “การสร้างความสัมพันธ์ด้วยจิตบริการ” วิทยากร คุณพรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรม “การสร้างความสัมพันธ์ด้วยจิตบริการ” วิทยากรโดย คุณพรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สำนึกฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสม สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

Read more

บุคลากร สวพ.มก. ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.8 ทรงหว่านข้าว

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก.ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

Read more

สวพ.มก.ทำบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.เป็นเจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ หน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 81 ปี

ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี

Read more

สวพ.มก.เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 28 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ให้มีความรักความสามัคคี ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพแก่บุคลากรให้มีสุขภาพดี แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ  

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทย และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร และยังมีกิจกรรมประกาศผลรางวัลการประกวดคำขวัญการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2560 เพื่อปลุกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานแก่บุคลากร สวพ.มก. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น

Read more

สวพ.มก. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับส่วนงานนำร่องที่บันทึกผลงานสร้างสรรค์ในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ

วันที่ 6 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับส่วนงานนำร่องที่บันทึกผลงานสร้างสรรค์ในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 32

วันที่ 25 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒานแห่ง มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 32 โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ การบรรยายพิเศษ และการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more