โครงการบุคลากรดีเด่น

สวพ.มก. จึงกําหนดให้จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและวิจัยดีเดน และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจําปี 2561 โดยจะมีพิธีมอบเงินรางวัล รายละ 5,000 บาท พร้อมโล่ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบปีที่ 40 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Read more

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตามที่งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้จัดทำ Google form เพื่อการใช้บริการห้องประชุมออนไลน์แทนการใช้แบบฟอร์ม เพื่อให้การใช้ห้องประชุมมีความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากรนั้น บัดนี้ การปรับปรุงระบบโปรแกรมการใช้ห้องประชุมออนไล์ ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สวพ.มก. จึงใคร่ขอแจ้งเวียนบุคลากรในฝ่าย/งาน สามารถดำเนินการจองห้องประชุมออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

Read more

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ข้อข้อมูลการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ซึ่งรวมถึงการขอข้อมูลความต้องการในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ในกรณีงานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับชื่อตำแหน่งนั้น บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังนี้ ให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำข้อมูลเสนอปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่มีคนครองของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ทั้งนี้ไม่รวมกรณีการปรับวุฒิและปลี่ยนตำแหน่ง กรณีส่วนงานที่ต้องการเสนอปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งใหม่ ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้จัดทำ Job Description ของตำแหน่งใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและส่งเรื่องมายังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 30

Read more

ข้อมูลการประกันสุขภาพกลุ่ม บริษัทไทยศรีประกันภัย (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือที่สามารถใช้ประกันสุขภาพกลุ่มได้ รายละเอียดและผลประโยชน์การประกันสุขภาพ รายละเอียดและผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุ ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการประกันสุขภาพกลุ่ม

Read more

แบบสำรวจข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับการบริหารงานบุคคลฯ

Click Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcVjvcuzwGeOvT_L72Ny7Kr7OcFSk77ZpW_LY70HiaoEfV7w/viewform ข้อบังคับ มก.ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคลของพนักงาน มก. ปี 2558

Read more

กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ “โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ประจำปี 2560”

คลิกเลย –> https://goo.gl/forms/TjjDThUejjOIrW2R2 ท่านสามารถตอบคำถามออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2560

Read more

ประกาศผลการพิจารณาการจัดทุนฯ กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจำปี 2559

ด้านการพัฒนาการวิจัย (ทุนสนับสนุนการทำวิจัย) – R to R ด้านการพัฒนาการวิจัย (รางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยคุณภาพเป็นที่ยอมรับ) ด้านสวัสดิการ (ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากร/ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี หรือ กิจกรรมเด่น)  ด้านสวัสดิการ (ประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 25 ปี) ด้านสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสังคม      

Read more