การเสนอชื่อผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชำติ (วช.) ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชำติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

Read more

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีภารกิจสนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ฝ่ายฯ จะเปิดรับสมัคร Concept paper รอบแรกตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://industry.trf.or.th สอบถามเพิ่มเติม ; 02-278-8246 โทรสาร 02-278-8238

Read more

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมใน 3 ประเภททุน ได้แก่ 1. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “Natural Product for Drug Discovery” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ National Natural

Read more

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=1900  สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2282 4198 (ตามวันและเวลาราชการ)  

Read more

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) ทุนต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้บุคลากรของ คณะ/สำนัก/สถาบัน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ สวทช. ในลักษณะเงินให้เปล่าผ่านทางมหาวิทยาลัยที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธินำผลงานวิจัยมาต่อยอด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nstda.or.th/news/22453-research-gap-fund สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักงานบริการวิชาการ โทร. 0-29428 812-5 ภายใน 1936 ต่อ 401

Read more

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีรางวัล  “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 โดยท่านสามารถ Download เอกสารได้จาก www.promotion-scitec.or.th ในการนี้อาจเสนอได้มากกว่า 1 ชื่อ หรือสามารถสมัครด้วยตัวเองก็ได้ โดยส่งชื่อภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามเพิ่มเติม ; นายวิญญู แสงทอง โทร.02

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา : พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 โดยสามารถ download file ได้จาก www.mua.go.th เลือกเว็บไซต์เก่า หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักอำนวยการ โทร. 0

Read more

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2560 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2560 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน หากท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามเพิ่มเติม ; กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทร. 0 2579 3982,

Read more

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการขนส่ง

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการขนส่ง โดยมีเป้าหมายที่จะจัดทำระบบฐานข้อมูลการใช้รถยนต์ของประเทศ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกรอกเลขไมล์รถ เพื่อชิงรางวัลได้ ผ่านทาง www.thaivkt.com   สอบถามเพิ่มเติม ; นางสาวมิณา ฉัตรนะรัช โทรศัพท์. 0-2617-0429 โทรสาร. 0-2617-0426 มือถือ. 08-6533-4366

Read more