ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

“มีระเบียบมีวินัย อย่าค้างงานตั้งเป้าว่าเสร็จ…ต้องเสร็จ” เคล็ดลับการทำงานวิจัยจาก ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ

Read more

ผศ.ดร. บำเหน็จ สุดชมโฉม ได้รับรางวัล จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

??นี้คือสิ่งสำคัญ?? ที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำงานวิจัยต่อไป….. ???ผศ.ดร. บำเหน็จ สุดชมโฉม #ภาควิชาฟิสิกส์ #คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

Read more

ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

??อะไรคือสิ่งที่ทำให้ ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ Kasetsart University ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลนักวิจัย? ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ?? จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร

Read more

ผศ.ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

??บทความโดน Reject ทำยังไงดี⁉ ผศ.ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด??????? จะมาเผยเทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ?? ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more

อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ได้รับรางวัลมูลนิธิโทเรฯ

นวัตกรรมใหม่!! พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติก เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ?????ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TTSF ????? มูลนิธิโทเร ?Thailand Toray Science Foundation? ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ:

Read more

ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรืองได้รับรางวัลมูลนิธิโทเรฯ

วันนี้เราสามารถผลิตวัสดุอุปกรณ์ป้องกันรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้แล้ว โดยใช้ยางพาราของประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราของประเทศและเพิ่มความปลอดภายให้กับบุคลากรทางการแพทย์   พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more

ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ได้รับรางวัลมูลนิธิโทเรฯ

ตัวเร่งปฎิกิริยาการผลิตพลาสติกชีวภาพ บรรจุภัณฑ์ลดโลกร้อน ใช้วัตถุดิบจาก อ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ทดแทนวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ?????????????? ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TTSF ????? มูลนิธิโทเร ?Thailand Toray Science

Read more