การประชุมวิชาการ การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ ได้จัดการประชุมวิชาการ “การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Animal Genetic Improvement and Biotechnology: Moving towards Creative Economy) เมื่อวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยหลากหลายสาขา

Read more

อาจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงานการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ โรบอท อาร์ต 2017

ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข อาจารย์จาก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ไปคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากงานการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ โรบอท อาร์ต 2017 จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์/นักวิจัย จากคณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัลในสาขาการศึกษาและงานวิจัยยอดเยี่ยม จาก Be LINK Magazine

Be LINK Magazine เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์แนวธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบรางวัล Be LINK Awards 2017 รางวัลคุณภาพสำหรับบุคคลที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขาอาชีพขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล ซึ่งมี ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์/นักวิจัย

Read more

ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ อาจารย์ประจำภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ด้านวิชาการ สกว. ประจำปี 2559

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่นักวิจัย ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์

Read more

Agri-Big Data RUN’s Way ครั้งที่ 1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน Agri-Big Data RUN’s Way ครั้งที่

Read more

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ได้รับรางวัล PTIT AWARDS

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล PTIT AWARDS ประเภทที่ 3  PTIT SCHOLAR ประจำปี 2560-2561 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการเป็นครูหรือนักวิจัยที่ดี มีความรับผิดชอบและเป็นผู้นำที่ดี มีผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ Engineering &

Read more

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “IP Fair Pitching 2017 Winner”

รศ.ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์), อาจารย์ ดร. ณภัทร กำธรสิริวิมล (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน),  ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี (ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน) และ

Read more

นายวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัย มก.ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นจากเวทีระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายวุฒินันท์ คงทัด และผู้ร่วมโครงการวิจัยอีก 2 ท่าน คือ ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ และ นายชัยพร สามพุ่มพวง นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. เข้ารับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในงาน

Read more

สวพ.มก.ได้ไปร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้แหล่งพลอย ณ จังหวัดแพร่

รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้เป็นตัวแทนของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แหล่งพลอย จังหวัดแพร่

Read more

ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ได้รับรางวัล Special Prize ในงาน INST 2016 จากผลงานวิจัย”เครื่องคว้านเม็ดเงาะ”

ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร อาจารย์นักวิจัยจาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Special Prize ในงาน INST 2016 จากโครงการ “การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านเม็ดเงาะ” พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา  

Read more