KURDI NEWS – งานเลี้ยง “ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561” กิจกรรมในงาน ตอนเช้ามีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญตักบาตร จากนั้นร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬาฮาเฮ และงานเลี้ยงในธีมงานวัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงบุษราคัม

Read more

นักวิจัย มก. ค้นพบแมลงชีปะขาวสกุลใหม่ของโลก

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบแมลงชีปะขาวสกุลใหม่ของโลก โดยได้ตั้งชื่อสกุลว่า Sangpradubina พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more

“ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2”

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2” ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรักและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติ จาก รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป

Read more

โครงการ “การสร้างความสัมพันธ์ด้วยจิตบริการ” วิทยากร คุณพรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรม “การสร้างความสัมพันธ์ด้วยจิตบริการ” วิทยากรโดย คุณพรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สำนึกฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Read more

อบรมฯ “ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา”

วันที่ 30 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง “ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา” ในภาคบรรยายได้รับเกียรติจาก ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สกว. เป็นวิทยากรบรรยาย

Read more

โครงการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้การวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชระหว่าง มก. และUniversity of Wisconsin Madison

วันที่ 23 มกราคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดโครงการ “การสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้การวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวิสคขอนซิน แมดิสัน (University of Wisconsin Madison)” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560

Read more

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิจัยด้านการสื่อสารสาธารณะ รุ่นที่ 1

วันที่ 26 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิจัยด้านการสื่อสารสาธารณะ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การอบรม หลักสูตร การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์” รุ่นที่ 1

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์” รุ่นที่ 1 / 2560 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more