ดร.อุดมลักษณ์ สุุขอัตตะ และคณะนักวิจัย รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”“อีทมี” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ”

ดร.อุดมลักษณ์ สุุขอัตตะ และคณะนักวิจัยจากสถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อการลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดในรูปแบบแผ่นฟิล์มเพื่อควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ ในชื่อ “อีทมี (EAT ME)” ที่สะดวกในการรับประทาน  สะดวกในการพกพาติดตัวไปทุกที่  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยน่าใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย100 % เพราะใช้สารออกฤทธ์จากธรรมชาติล้วนๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง ผู้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน  รวมทั้งผู้รักษ์สุขภาพ  เนื่องจากมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ อีทมี

Read more

ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ และทีมวิจัย รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”TILAVAC : วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม”

ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุุรเชษฐพงษ์ และทีมวิจัยจากภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่ไขปัญหาสาเหตุของโรคตายเดือนในปลานิลและปลาทับทิมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชีย  โรคตายเดือนในปลานิลและปลาทับทิม(Tilapia One Month Mortality Syndrome : TOMMS) ทำให้ปลาตายรุนแรงในช่วงหนึ่งเดือนแรกที่นำลูกปลาลงเลี้ยงในบ่อหรือในกระชัง มีอัตราการตายของปลาสูงตั้งแต่ 20 – 100% เป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5

Read more

อาจารย์/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

1. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล    ศาสตราจารย์ ดร. โมไนย ไกรฤกษ์  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ประเภทสถาบัน  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2. ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology Research Grants) ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

Read more

ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”ผลิตภัณฑ์ฟองโฟมผลไม้กึ่งสำเร็จรูป”

ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ  นักวิจัยชำนาญการ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาฟองโฟมผลไม้ขึ้นเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อใช้เป็นท็อปปิ้งของเครื่องดื่มที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปพร้อมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในเวลาเดียวกัน  ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  การพัฒนาฟองโฟมผลไม้ใช้เทคโนโลยีด้านคอลลอยด์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยส่วนผสมที่ใช้จะเป็นผลไม้แท้ๆ เพื่อให้เกิดความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ฟองโฟมจากนมที่มีอยู่ในท้องตลาด ผลิตภัณฑ์ฟองโฟมผลไม้กึ่งสำเร็จรูปได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2559 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประเภทบุคลากรจูเนียร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์

Read more

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”วัสดุก่อสร้างจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง Emarble”

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมวิจัย จึงได้ร่วมกันค้นคว้าวิจัยการนำขยะใกล้ตัวเช่นเปลือกไข่เหลือทิ้งมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยการผสมผสานแนวคิดทั้งศาสตร์และศิลป์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดเป็น “ EMARBLE ”  นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง ผลงานจากความร่วมมือของนักออกแบบและนักวิทยาศาสตร์(Art and Science) มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง โดยสามารถขึ้นรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง ทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สำหรับอาคารบ้านเรือน

Read more

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไฟฟ้าแบบพกพา”

จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ “เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไฟฟ้าแบบพกพา” เป็นการต่อยอดมาจากการผลิตเครื่องกรองน้ำสะอาดแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ จากนั้นได้ทำวิจัยต่อยอด พัฒนาเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มที่สามารถผลิตไฟฟ้าแบบพกพาได้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือโทรมาที่ 089-674-9959 ผลงานของ

Read more

ความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ที่ได้ถวายงานและร่วมงานกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยได้ใช้ความรู้ที่ตนเรียนมาทางด้านไม้ผลเขตหนาว ช่วยงานโครงการหลวง ทำการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น สามารถปลูกในพื้นที่จำกัดและลดการใช้สารเคมี ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาชาวบ้านและสร้างรายได้เป็นพันล้านในปัจจุบัน “ตนเองได้ถวายงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และได้ถวายกับพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเยี่ยมชมโครงการหลวงต่างๆ และนี่คือความภาคภูมิใจอย่างที่หาสุดมิได้ของตนเองและครอบครัว”

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมร้องเพลง “เดินตามรอยเท้าพ่อและเพลงสรรเสริญพระบารมี”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ร่วมร้องเพลง “เดินตามรอยเท้าพ่อและเพลงสรรเสริญพระบารมี” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. และอาจารย์ นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

นักวิจัย มก. ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ด้านเกษตรและอาหารจากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Read more

โครงการการจัดการอัญมณีท้องถิ่น ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=0q5-qa3k41U โครงการการจัดการอัญมณีท้องถิ่น โดย ดร.สมฤดี  สาธิตคุณ หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร. กฤษณ์  วันอินทร์ นักวิจัยในโครงการ กรอบการทำงาน สำรวจศึกษาทางธรณีวิทยาของแหล่งศักยภาพอัญมณีประเทศไทย ได้แก่จังหวัดแพร่, สุโขทัย, กาญจนบุรี, จันทบุรี-ตราด, อุบลราชธานี ศึกษาลักษณะเฉพาะของพลอยคอรันดัมจากแหล่งต่างๆ จัดอบรมความรู้ด้านธรณีวิทยาแหล่งพลอย อัญมณีเบื้องต้น

Read more