ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไฟฟ้าแบบพกพา”

จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ “เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไฟฟ้าแบบพกพา” เป็นการต่อยอดมาจากการผลิตเครื่องกรองน้ำสะอาดแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ จากนั้นได้ทำวิจัยต่อยอด พัฒนาเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มที่สามารถผลิตไฟฟ้าแบบพกพาได้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือโทรมาที่ 089-674-9959 ผลงานของ

Read more

ความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ที่ได้ถวายงานและร่วมงานกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยได้ใช้ความรู้ที่ตนเรียนมาทางด้านไม้ผลเขตหนาว ช่วยงานโครงการหลวง ทำการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น สามารถปลูกในพื้นที่จำกัดและลดการใช้สารเคมี ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาชาวบ้านและสร้างรายได้เป็นพันล้านในปัจจุบัน “ตนเองได้ถวายงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และได้ถวายกับพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเยี่ยมชมโครงการหลวงต่างๆ และนี่คือความภาคภูมิใจอย่างที่หาสุดมิได้ของตนเองและครอบครัว”

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมร้องเพลง “เดินตามรอยเท้าพ่อและเพลงสรรเสริญพระบารมี”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ร่วมร้องเพลง “เดินตามรอยเท้าพ่อและเพลงสรรเสริญพระบารมี” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. และอาจารย์ นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

นักวิจัย มก. ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ด้านเกษตรและอาหารจากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Read more

โครงการการจัดการอัญมณีท้องถิ่น ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=0q5-qa3k41U โครงการการจัดการอัญมณีท้องถิ่น โดย ดร.สมฤดี  สาธิตคุณ หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร. กฤษณ์  วันอินทร์ นักวิจัยในโครงการ กรอบการทำงาน สำรวจศึกษาทางธรณีวิทยาของแหล่งศักยภาพอัญมณีประเทศไทย ได้แก่จังหวัดแพร่, สุโขทัย, กาญจนบุรี, จันทบุรี-ตราด, อุบลราชธานี ศึกษาลักษณะเฉพาะของพลอยคอรันดัมจากแหล่งต่างๆ จัดอบรมความรู้ด้านธรณีวิทยาแหล่งพลอย อัญมณีเบื้องต้น

Read more

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนร่วมในรายงานวิจัย เรื่อง Climate change, global food security, and the US food system ได้รับรางวัล จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA)

https://www.youtube.com/watch?v=gWjuLALpwsE&feature=youtu.be ผลงานวิจัยเรื่อง Climate change, global food security, and the US food system ได้รับรางวัล 2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing

Read more

สำนักงานอธิการบดี สำนักหอสมุด และศูนย์วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มก. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับบุคคล องค์กร “คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน” และ “คาร์บอนนิวทรัล” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

https://www.youtube.com/watch?v=eQDdnDfoRbI&feature=youtu.be สำนักงานอธิการบดี สำนักหอสมุด และศูนย์วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับบุคคล องค์กร “คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน” และ “คาร์บอนนิวทรัล” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และ ผศ.ดร.รัตนาวรรณ

Read more

นิทรรศการงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 18

https://www.youtube.com/watch?v=kTC5brbw3vA&feature=youtu.be นิทรรศการงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 18 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ โถงหน้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1

Read more

เสวนาพิเศษเรื่อง “กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?”

https://www.youtube.com/watch?v=9a4WeAANTx0&feature=youtu.be สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษเรื่อง “กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?” หัวข้อการเสวนา – สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชของประเทศไทย – สถานการณ์ทางการตลาดกุ้งเครย์ฟิชของตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศ – ข้อมูลทางด้านวิชาการของเครย์ฟิชในด้านของชีววิทยา สรีระวิทยา และโรคที่จะเกิดขึ้นกับกุ้งเครย์ฟิชรวมไปถึงผลกระทบด้านต่างๆ – การเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช ในวันอังคารที่

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรKU biosci Workshop

https://www.youtube.com/watch?v=J8iKyic7aQk สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KU biosci Workshop (วิทยากร ดร.ดองฮุย หม่า) เนื้อหาการอบรม – Statistics with GenStat and R including ASReml-R) – Basic Statistics

Read more