คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คกส. มก.) ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในโครงการ “รางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559”

คกส. มก. จัดโครงการ “รางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ในงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และมีผลงานจากการใช้สัตว์ที่มีคุณภาพดีเด่น เงินรางวัล 20,000 บาท

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพัฒนาโครงการวิจัย “ด้านเห็ด สมุนไพร และ Application & Software เพื่อการเกษตร”

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับการวิจัยทางด้านการเกษตรของประเทศ อีกทั้งเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาโครงการวิจัยไปสู่มหาวิทยาลัยแกนนำ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงมีแนวคิดในการพัฒาโครงการวิจัยที่เน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลได้ริเริ่มโครงการจำนวนมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ประเทศไทย

Read more

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร และ คณะเกษตร กำแพงแสน มก. ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร และ คณะเกษตร กำแพงแสน มก. ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

การเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ คณะ/สถาบัน/สำนัก ในอัตราส่วน 3 : 1 โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน 3

Read more

เครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคกลางขอเชิญรับฟังกสนบรรยายเกี่ยวกับกรอบการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สนพ.

ตามที่โครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปี 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กำหนดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบเป็นแม่ข่ายของพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี และ นครปฐม เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย

Read more

แจ้งขอขยายเวลารับสมัครการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 และอยู่ระหว่างรับสมัครผลงานเข้าประกวดฯ โดยกำหนดให้ส่งผลงานภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นั้น บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากผลงานที่ส่งเข้ามายังไม่มากนัก ทางคณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้ขยายเวลาการรับสมัครผลงานประกวดนวัตกรรมฯ ออกไปถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติม; งานทรัพย์สินทางปัญญา

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการในกลุ่ม Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เคยประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ในประเภท “การวิจัยเพื่อตอบสนอง Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประจำปี 2561 ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่เนื่องด้วย วช. และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จึงทำให้ต้องระงับการเปิดรับข้อเสนอโครงการไปก่อน (จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งให้สามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ) นั้น

Read more

ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2017

กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2017 จาก AC21 Secretariat, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น  โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติ และมีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้ต้องเป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วย นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับ Postdoctoral ที่มาจากประเทศสมาชิก AC21

Read more

การจัดทำแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ใคร่ขอเรียนเชิญส่งแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยแผนงานที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานแผนละไม่เกิน 100,000 บาท หากมีความประสงค์จะส่งแผนงานการจัดการองค์ความรู้ดังกล่าวมายัง เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เอกสารเพิ่มเติม ; – ประกาศ

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครและขอเชิญเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Research Awards

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards ใน 6 สาขา ได้แก่ Life Sciences & Agricultural Sciences Chemical

Read more