ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร และ คณะเกษตร กำแพงแสน มก. ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร และ คณะเกษตร กำแพงแสน มก. ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

การเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ คณะ/สถาบัน/สำนัก ในอัตราส่วน 3 : 1 โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน 3

Read more

เครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคกลางขอเชิญรับฟังกสนบรรยายเกี่ยวกับกรอบการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สนพ.

ตามที่โครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปี 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กำหนดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบเป็นแม่ข่ายของพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี และ นครปฐม เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย

Read more

แจ้งขอขยายเวลารับสมัครการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 และอยู่ระหว่างรับสมัครผลงานเข้าประกวดฯ โดยกำหนดให้ส่งผลงานภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นั้น บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากผลงานที่ส่งเข้ามายังไม่มากนัก ทางคณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้ขยายเวลาการรับสมัครผลงานประกวดนวัตกรรมฯ ออกไปถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติม; งานทรัพย์สินทางปัญญา

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการในกลุ่ม Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เคยประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ในประเภท “การวิจัยเพื่อตอบสนอง Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประจำปี 2561 ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่เนื่องด้วย วช. และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จึงทำให้ต้องระงับการเปิดรับข้อเสนอโครงการไปก่อน (จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งให้สามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ) นั้น

Read more

ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2017

กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2017 จาก AC21 Secretariat, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น  โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติ และมีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้ต้องเป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วย นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับ Postdoctoral ที่มาจากประเทศสมาชิก AC21

Read more

การจัดทำแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ใคร่ขอเรียนเชิญส่งแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยแผนงานที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานแผนละไม่เกิน 100,000 บาท หากมีความประสงค์จะส่งแผนงานการจัดการองค์ความรู้ดังกล่าวมายัง เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เอกสารเพิ่มเติม ; – ประกาศ

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครและขอเชิญเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Research Awards

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards ใน 6 สาขา ได้แก่ Life Sciences & Agricultural Sciences Chemical

Read more

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2561

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2561

Read more

ขอความอนุเคราะห์สำเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างพร้อมทำ CV (ข้อมูลประวัตินักวิชาการ)

สำนักงานบริการวิชาการ ได้ดำเนินการต่อทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทย ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่แสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของการให้บริการ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร มก. ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 สำนักบริการวิชาการ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรที่ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 สำเนาเอกสารประกอบดังนี้ 1. เอกสารประกอบโครงการ 2. เอกสารบุคลากร

Read more