เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับอนาคตของประเทศ โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับอนาคตของประเทศ โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมแห่งชาติ) ในงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบ 35 ปี สถาบนัวิจยัและพฒั นาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ วันที่ 3 ตุลาคม 2556[Download]  

Read more

[PowerPoint] การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย มก. เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

POWER POINT ประกอบการบรรยาย : เรื่อง การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย มก. เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในงานเปิดบ้าน สวพ.มก. ครั้งที่ 2 วันที่ 16

Read more