ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วในน้ำร้อน

ข้าวเหนียวมูนสด ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาสั้น ข้าวแข็งตัวเร็ว และหืนง่าย ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ และทีมวิจัย จึงได้คิดค้นนวัตกรรมกระบวนการผลิตข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วในน้ำร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนแห้งที่สามารถเก็บรักษาได้นานอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้สามารถผลิตจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

Read more

ไส้เดือน มหัศจรรย์จากธรรมชาติ

รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง เปิดบ้านเพื่อให้เข้าเยี่ยมชม และเปิดอบรมการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้นแบบถูกต้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook อาจารย์สมชัย จันทร์สว่าง รับสอนการเลี้ยงไส้เดือน

Read more

ระบบเบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ(BEBC En SAFE Life System)

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอนวัตกรรม “ระบบเบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ์ (BEBC En SAFE Life System)” ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงปัญหาด้านพลังงาน ดินเสื่อม ความยากจน ภาวะโลกร้อนจากภาคการเกษตรที่เกิดจากการเผาขยะชีวมวล การใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงในแปลงเกษตรกรรม เป็นโครงสร้างอยู่ในระบบเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้

Read more

ตัวเร่งของแข็งเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดว่าหากเปลี่ยนมาใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของแข็งจะลดปัญหาในเรื่องน้ำเสียที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ นอกจากนั้นยังพบว่าประเทศไทยมีแหล่งปูนขาวที่ผลิตเป็นการค้าอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งปูนขาวเหล่านี้จะถูกนำมาเผาเพื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของแคลเซียมออกไซด์โดยปูนขาวที่เผาแล้วจะเรียกว่า ปูนสุก (Quick lime)

Read more

ชุดปลูกผักปลอดภัยระบบประหยัดพลังงาน

ปลูกผักระบบไฮโดรโปนิคส์ ได้ผักสดๆที่สะอาด ถูกอนามัย ปลอดภัยจากสารพิษไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน ระบบทำงานแบบอัตโนมัติ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องเสียค่าไฟ เคลื่อนย้ายสะดวก สถานการณ์วิกฤตภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชได้ หรือเกิดความเสียหายต่อพืชผลที่เกษตรกรได้ปลูกไว้ ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาสนับสนุนในการพัฒมนาแหล่งน้ำและเทคโนโลยีการใช้น้ำ เพื่อให้สามารถมีน้ำใช้อย่างพอเพียงได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการเกษตรของประเทศให้รุดหน้าได้ เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับพระราชดำรัสในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประทานให้ไว้ ณ

Read more

เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

การออกแบบชุดใบพัดที่ใช้พลังงานน้อยและสามารถเติมออกซิเจนในปริมาณที่สูง จึงเป็นที่มาของเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ผลงานวิจัยและพัฒนาของ นายภราดร ทองเสน และ ผศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น จากภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้พัฒนาเครื่องกลเติมอากาศใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โดยตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะกับใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งและปลา เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า

Read more

การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เริ่มทำการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยนายปณิธาน แก้วจันทวี นักวิชาการประมง พร้อมทีมวิจัย ได้พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ รวมทั้งการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลานิลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกพันธุ์ปลามีการเจริญเติบโตดี อัตรารอดสูง อัตราแลกเนื้อต่ำ เป็นที่ต้องการของตลาด

Read more

ชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อการป้องกันดินถล่ม

รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ และทีมวิจัย จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าว มาเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษารวบรวมองค์ความรู้และดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ ชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อการป้องกันดินถล่มและการกัดเซาะ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเกษตรกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืช ร่วมกับความรู้เทคนิคทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันแก้ไขการชะล้างพังทลายของดิน และดินถล่มระดับตื้น

Read more

แบบพิมพ์เซรามิกต้นทุนต่ำสำหรับผลิตถุงมือยาง

เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง ผศ.ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้วิจัยและพัฒนาแบบพิมพ์เซรามิกต้นทุนต่ำสำหรับผลิตถุงมือยาง โดยพบว่า ดินที่สามารถใช้ในการผลิตแบบพิมพ์มีได้หลายชนิด ได้แก่ ดินสโตนแวร์ ดินพอร์ชซาเลน และดินโบนไชน่า ซึ่งดินทั้งสามชนิดดังกลาวมีสัดส่วนขององค์ประกอบหลักทางเคมีที่แตกต่างกัน

Read more

บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ นางสาววริษา สายะพันธ์ และศ.ดร.โจเซฟ เคดารี จากภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในอดีตนี้ไว้ แต่นำมาต่อยอดพัฒนาด้วยเทคนิคสมัยใหม่ให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบัน จึงนำมาสู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูป “บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่

Read more