แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคคล (IDP)

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมี วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน ที่จะน

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ระหว่าวลงวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.shmuconference.com/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-800-2840-60 ต่อ1008/1019

Read more