สารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบเฉดสีต่างๆ

นางสาวภคพร สาทลาลัย นักวิจัยจากฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน เจ้าหน้าที่วิจัย จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงแต่ละเฉดสีตั้งแต่ สีแดงเข้ม สีแดง สีชมพู ไปจนถึงสีขาว เปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงเฉดสีต่างๆ ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงแต่ละเฉดสีในการยับยั้งการเจริญและการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus spp. ในระดับห้องปฏิบัติการ

Read more

โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

ดร.อัจฉริยะ เอนก อาจารย์ประจำจากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ณรงค์ บุณยะรัตเวช อาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบและออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสตรีวัยหมดประจำเดือน โดยคำนึงถึงแรงกระทำที่มีผลต่อข้อเข่า และให้ผลช่วยในการชะลอการสลายกระดูก เพื่อป้องกันการเกิดเป็นโรคกระดูกพรุน และเพิ่มความสามารถในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในสตรีวัยหมดประจำเดือน

Read more

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตรึงเซลล์เพื่อผลิตดินคุณภาพ

ด้วยเหตุที่ความต้องการวัสดุปลูกหรือดินชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพยังมีอยู่อีกมาก ผศ.ดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย อาจารย์ประจำจากสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ รศ.ดร. นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

Read more

ไส้กรอกปลาอิมัลชัน

ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์ และดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร จากภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาการผลิตไส้กรอกปลาอิมัลชันที่เตรียมโดยใช้น้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์แทนที่น้ำมันถั่วเหลือง

Read more

ระดับยาต้านจุลชีพและการตกค้างของยาในปลานิล

ดร.อักษร แสงเทียนชัย จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทีมวิจัยประกอบด้วย ผศ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ ผศ.ดร.อุสุมา เจิมนาค รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ ผศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ นางสาวนฤมล กลางแก้ว นางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์ ได้ร่วมกันทำการศึกษาระดับยาปฏิชีวนะและการตกค้างของยาในปลานิลรวมทั้งระดับการสะสมในเนื้อเยื่อ เมื่อนำยามาใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในปลานิล และหาระดับยาที่เหมาะสมในการออกฤทธิ์ทางเภสัชจลนศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Read more

เทคนิคกระตุ้นการผลัดขนในไก่แก่ใกล้ปลดระวางให้กลับมาเป็นไก่สาวใหม่

รศ.ดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์ จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาการกระตุ้นให้ไก่ไข่ผลัดขน ซึ่งเป็นเทคนิคการจัดการฟาร์มที่ต่างประเทศนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมทำกันในประเทศไทย ข้อมูลการศึกษาวิจัยในประเทศจึงมีค่อนข้างจำกัด ขณะที่ฟาร์มไก่ไข่ในต่างประเทศส่วนใหญ่มีการใช้เทคนิคการกระตุ้นการผลัดขนกับไก่แก่อายุใกล้ปลดระวางเพื่อยืดอายุการให้ผลผลิตไข่ การทดลองครั้งนี้จึงได้ทำการศึกษาโดยการนำไก่แก่อายุใกล้ปลดระวาง มาเข้าโปรแกรมกระตุ้นการผลัดขนให้กลับมาเป็นไก่สาวใหม่ (rejuvenation) เพื่อยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตไข่ จากงานวิจัยหลายปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่ผลัดขนหลายสูตร ซึ่งเป็นอาหารที่มีการปรับสมดุลของสารอาหารให้มีระดับพลังงานและโปรตีนต่ำ จนได้อาหารสูตรผลัดขนที่เหมาะสม โดยพบว่ามันสำปะหลังบดสามารถกระตุ้นการผลัดขนในไก่ไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

ปืนวัดการปนเปื้อนฟอร์มาลีนในอาหาร

ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนา “ปืนวัดการปนเปื้อนฟอร์มาลีนในอาหาร” โดยอาศัยหลักการทำงานของเทคโนโลยีก๊าซเซนเซอร์ดมกลิ่นสารฟอร์มาลีน สามารถรู้ผลการตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว

Read more

การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้าน

ด้วยเหตุนี้ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.รงรอง หอมหวล นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส นายสมนึก พรมแดง และนายวุฒิชัย ทองดอนแอ จากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้าน โดยทำการเก็บรวบรวมพันธุ์มันพื้นบ้าน ศึกษาวิธีการขยายพันธ์ และเก็บรักษาพันธุกรรมมันพื้นบ้านไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ รวมทั้งคัดเลือกพันธุ์ที่มีศักยภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร โดยทำการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และบางจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ด้านอาหาร ทำการคัดเลือกมาศึกษาวิธีขยายพันธุ์ ทั้งโดยวิธีปกติที่ชาวบ้านใช้กันมาแต่ดั้งเดิม และวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากนั้นศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาพันธุกรรมในหลอดทดลองด้วยการใช้สารเคมี และอุณหภูมิต่ำ การย้ายปลูกเลี้ยงต้นกล้า ในเรือนเพาะชำ เพื่อผลิตต้นกล้าและนำกลับไปส่งเสริมการปลูกในชุมชน หรือป่าธรรมชาติ

Read more

เพิ่มคุณสมบัติผ้าไหมด้วยสมุนไพรไทย

อาจารย์ ผุสดี แซ่ลิ่ม จากภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ และ ผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษากระบวนการตกแต่งสำเร็จผ้าไหม โดยการ เติมกลิ่นน้ำมันหอมระเหย หรือคุณสมบัติที่ต้องการของสมุนไพรไทยให้กับผ้าไหม ด้วยการใช้สารประกอบเชิงซ้อนเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน (β-Cyclodextrin) ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวยึดเหนี่ยวให้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรติดกับผ้าไหม รวมถึงศึกษาความคงทนของกลิ่นของสมุนไพรในผ้าไหม และวิธีการเติมกลิ่นให้กับผ้าไหมหลังผ่านการใช้งาน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้ผ้าไหมมีคุณสมบัติที่ได้จากสมุนไพรไทย เช่น กลิ่นหอมที่สามารถช่วยผ่อนคลาย ไล่แมลง หรือมีสารยับยั้งแบคทีเรีย

Read more

เพิ่มทางเลือกในการพัฒนาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์

ดร.ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ด้วยการพัฒนาขั้วโฟโตอาโนดซิงก์ออกไซด์โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการยึดเกาะของสีย้อม เพิ่มการกระเจิงแสง และ ลดการกระเจิงอิเล็กตรอน ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยการสร้างฟิล์มที่มีความพรุนด้วยกระบวนการกัดกร่อนทางเคมี เพื่อให้ขั้วโฟโตอาโนดสามารถดูดซับสีย้อมได้มากขึ้น มีการกระเจิงแสงมากขึ้น และมีการกระเจิงอิเล็กตรอนน้อยลง

Read more