ขอดเกล็ดปลาเป็นเรื่องง่าย ด้วยเอนไซม์ขอดเกล็ดปลา

ดร.จีรภา หินซุย อาจารย์ประจำภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คิดค้นนวัตกรรมการขอดเกล็ดปลาด้วยเอ็นไซม์ โดยได้ทำการสกัดเอนไซม์โปรติเอสจากเครื่องในปลาทูน่าที่เป็นเศษเหลือทิ้งการแปรรูปของโรงงานแปรรูปปลาทูน่ากระป๋อง เป็นเอ็นไซม์ที่มีความปลอดภัย ไม่เจือสารเคมีอันตราย และมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถขอดเกล็ดปลาได้ทั้งหมด ใช้ได้กับปลาทุกชนิด ทั้งลักษณะเป็นปลาทั้งตัว หรือเป็นชิ้นหนังปลา โดยที่เนื้อปลายังคงความสด มีลักษณะเนื้อสัมผัส และรสชาติคงเดิม ไม่มีผลกระทบต่อการนำไปแปรรูป มีศักยภาพดีกว่าการใช้เครื่องขอดเกล็ดปลาแบบปั่นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ที่มักทำให้เนื้อปลาช้ำ

Read more

แท่งวัสดุปลูกกล้าไม้ยืนต้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายเสกสรร สีหวงษ์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำการศึกษาชนิดและสมบัติของวัสดุปลูกที่เหมาะสมทั้งทางเคมี และทางกายภาพ เพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะเมล็ดสำเร็จรูป ก่อนนำต้นกล้าพืชลงปลูกในพื้นที่เพาะปลูก หรือใช้เป็นวัสดุปลูกพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นๆ เช่น ผักต่างๆ เหมาะสำหรับทำเป็นผักสวนครัวในพื้นที่ปลูกจำกัดในชุมชนเมือง เช่น ในหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ แม้กระทั่งอาคารชุดคอนโดมีเนียม

Read more

EMARBLE นวัตกรรมวัสดุหินเทียมจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมวิจัย จึงได้ร่วมกันค้นคว้าวิจัยการนำขยะใกล้ตัวเช่นเปลือกไข่เหลือทิ้งมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยการผสมผสานแนวคิดทั้งศาสตร์และศิลป์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดเป็น “ EMARBLE ” นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง ผลงานจากความร่วมมือของนักออกแบบและนักวิทยาศาสตร์(Art and Science) มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง โดยสามารถขึ้นรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง ทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สำหรับอาคารบ้านเรือน สำนักงาน ร้านอาหารโรงเรียน โรงพยาบาล

Read more

นวัตกรรมกาวน้ำจากหนังของปลา

ผศ.ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้พัฒนากรรมวิธีใหม่ในการผลิตกาวน้ำจากปลาน้ำจืดหรือน้ำกร่อย เป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในส่วนของเศษเหลือจากการแปรรูป มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกาวน้ำ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ เพิ่มทางเลือกทดแทนการนำเข้าหรือกาวจากสารเคมีสังเคราะห์ เป็นกาวน้ำที่มีคุณสมบัติโดดเด่น คือมีสีใสโดยธรรมชาติ ไม่ต้องมีกระบวนการฟอกสี

Read more

ถ่านอัดแท่งอนามัย

คุณสมบัติของถ่านอัดแท่งอนามัย เป็นถ่านที่ให้ค่าความร้อนสูง ให้ความร้อนสม่ำเสมอ สะอาด เพราะมีปริมาณคาร์บอนเสถียรสูง สารระเหยต่ำ ควันน้อย ขี้เถ้าน้อย อาหารที่ปิ้งย่างมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประหยัดและสะดวก เพราะมีความหนาแน่นสูง ติดไฟนาน

Read more

“อีทมี” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะนักวิจัยจากสถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อการลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดในรูปแบบแผ่นฟิล์มเพื่อควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ ในชื่อ “อีทมี (EAT ME)” ที่สะดวกในการรับประทาน สะดวกในการพกพาติดตัวไปทุกที่

Read more

TILAVAC : วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม

ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ และทีมวิจัย จึงได้ศึกษาวิจัยและพัฒนา TILAVAC ให้เป็นวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม เป็นวัคซีนต้นแบบทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตาย ผลิตจากเชื้อไวรัสที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย วัคซีนที่พัฒนาขึ้นนี้ มีทังแบบให้โดยการฉีดและโดยการแช่ในน้ำ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันปลา ทำให้เพิ่มอัตราการรอดตาย และลดอัตราป่วยจากเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ ลดการใช้ยาและสารเคมีที่ไม่จำเป็น ลดการนำเข้ายาและสารเคมีจากต่างประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการเลี้ยงปลา เป็นการลดปัญหาเชื้อดื้อยา ขณะเดียวกันเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

Read more

นิล 4.0 : แอปพลิเคชั่นเลี้ยงปลานิลอัจฉริยะบนมือถือ

เพื่อให้การบริหารจัดการการเลี้ยงปลานิลแบบเข้มแข็ง ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน มีระบบการผลิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของตลาด รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอัตโนมัติในการตรวจวัดและควบคุมปัจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้การเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นต้นแบบ ระบบจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูล ควบคุมอุปกรณ์รวมถึงการรายงานผลหรือแจ้งเตือนในกรณีเกิดความผิดปกติ ส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มื

Read more

กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 : กล้วยพันธุ์ดีเพื่อการค้า

อาจารย์กัลยาณี สุวิทวัส นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานในสังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาและพัฒนาพันธุ์กล้วยน้ำว้ามากว่า 10 ปี จากกล้วยน้ำว้าพันธุ์ต่างๆ ที่มีการเก็บรวบรวมไว้ที่สถานีวิจัยปากช่อง ทำการคัดเลือก ปลูกทดสอบและพัฒนาสายพันธุ์จนได้กล้วยพันธุ์ดีเหมาะต่อการปลูกเพื่อการค้าให้ชื่อว่าพันธุ์ กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ให้ชื่อตามวาระครบรอบ 50ปี ของการก่อตั้งสถานีวิจัยปากช่อง

Read more

น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้คือผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่าน มีลักษณะเหลวสีน้ำตาลแดงหรือสีเหลืองอมน้ำตาล ได้จากการควบแน่นของควันไฟที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงอุณหภูมิเผา 300 – 400 องศาเซลเซียส อุณหภูมิดังกล่าวทำให้สารประกอบต่างๆ ในไม้ฟืนสลายตัวด้วยความร้อน เกิดเป็นสารประกอบขึ้นใหม่ซึ่งมีประโยชน์มากมาย

Read more