สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการแนะนำหน่วยงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

สวพ.มก. จัดการเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2561

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมวิชาการ The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์

Read more

สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหาร และบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี ณ โถงอเนกประสงค์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการฯ “รวมพลังคนต่าง GEN เพื่อความสำเร็จของ KURDI”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรม “รวมพลังคนต่าง GEN เพื่อความสำเร็จของ KURDI” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชื่นสุมล   บุนนาค  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ดร.สุรีรักษ์   วงษ์ทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของคนหลาย GEN ให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย

Read more

การศึกษาเชื้อราในการควบคุมหนอนด้วงแรดมะพร้าว/ชุรภา ธีรภัทรสกุล

เรื่อง การศึกษาเชื้อราในการควบคุมหนอนด้วงแรดมะพร้าว เมื่อย้อนไปในปี 2554 ครั้งที่น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย ในจังหวัดปทุมธานีก็ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังอย่างหนัก ปัญหาหนึ่งที่ตามมาหลังจากน้ำลดลงแล้วก็คือ มีราเจริญขึ้นมากมายตามอาคารบ้านเรือนและสิ่งของ กลุ่มนักวิจัยของ รศ.ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนี้ และ ดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล หัวหน้าโครงการวิจัย ได้ทำการเก็บตัวอย่างราที่เจริญหลังน้ำท่วม จากอาคารและสิ่งของต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำมาคัดแยกและจัดจำแนกชนิดของรา

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน  โดยในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๐ รูป ณ บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ   จากนั้นมีการรดน้ำดำหัวขอพรแสดงมุทิตาจิตแด่บูรพาจารย์อาวุโส ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และต่อด้วยการเข้าร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธรูป และขบวนรถบุปผชาติ/เทพีสงกรานต์

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การศึกษาคุณสมบัติของผงถั่วชนิดต่างๆ ร่วมกับเพคตินในไอศกรีม/สุภัคชนม์ คล่องดี

  การศึกษาคุณสมบัติของผงถั่วชนิดต่างๆ ร่วมกับเพคตินในไอศกรีม   ผลกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพและลคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของผงถั่วชนิดต่างๆ ร่วมกับเพคตินในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลดไขมัน หัวหน้าโครงการโดย คุณสุภัคชนม์ คล่องดี ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ถั่วเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างหลากหลาย อาทิเช่น การนำมาบริโภคโดยตรงหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยในปัจจุบันได้มีการนำถั่วและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วมาใช้ในอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากถั่วมีคุณค่าทางอาหารมากมาย เช่น โปรตีน

Read more

มก. ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S เป็นงานแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ Innovation Hubs ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มเรื่อง Agriculture and Food

Read more