สวพ.มก.จัดโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 1/2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมไพลิน ​ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

Read more

สวพ.มก. ร่วมงาน “99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมทั้งผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงาน “99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” น้อมรำลึกถึงคุณูปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิตต่ออาจารย์ วันที่ 21 มีนาคม 2561

Read more

KU Research to Business EXPO 2018

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” (KU Research to Business EXPO2018) วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับเกิยรติจาก ดร.สุวิทย์

Read more

แสดงความยินดีแก่นักวิจัย มก. ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในชื่อโครงการ นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมโปรไบโอติคเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่น 1/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่น 1/2561 เป็นการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ให้ความเคารพ

Read more

สวพ.มก. อบรมการใช้ Google form การใช้บริการห้องประชุมออนไลน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมการใช้ Google form เพื่อการใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ทดแทนการใช้แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมด้วยกระดาษ เพื่อให้การใช้ห้องประชุมมีความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากร วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จากนั้นให้คำแนะนำทิศทางการดำเนินการของเครือข่ายฯ โดย ศาสตราจารย์คลินิก

Read more

สวพ.มก.แสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

อบรมการนำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการในรูปแบบ Pitching โครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และโครงการ Innovation Hub – Agriculture and Food

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมการนำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการในรูปแบบ Pitching โครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และโครงการ Innovation Hub – Agriculture and Food

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ -CRM-“

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สวพ.มก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์” วิทยากรโดย อ.พงศ์อมร คุ้มแก้ว วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ การบริการ ที่เป็นเลิศ มีผลงาน สัมมนา ฝึกอบรม CRM,CEM,Service Mind,Service

Read more