ดร.อุดมลักษณ์ สุุขอัตตะ และคณะนักวิจัย รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”“อีทมี” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ”

ดร.อุดมลักษณ์ สุุขอัตตะ และคณะนักวิจัยจากสถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อการลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดในรูปแบบแผ่นฟิล์มเพื่อควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ ในชื่อ “อีทมี (EAT ME)” ที่สะดวกในการรับประทาน  สะดวกในการพกพาติดตัวไปทุกที่  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยน่าใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย100 % เพราะใช้สารออกฤทธ์จากธรรมชาติล้วนๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง ผู้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน  รวมทั้งผู้รักษ์สุขภาพ  เนื่องจากมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ อีทมี

Read more

ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ และทีมวิจัย รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”TILAVAC : วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม”

ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุุรเชษฐพงษ์ และทีมวิจัยจากภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่ไขปัญหาสาเหตุของโรคตายเดือนในปลานิลและปลาทับทิมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชีย  โรคตายเดือนในปลานิลและปลาทับทิม(Tilapia One Month Mortality Syndrome : TOMMS) ทำให้ปลาตายรุนแรงในช่วงหนึ่งเดือนแรกที่นำลูกปลาลงเลี้ยงในบ่อหรือในกระชัง มีอัตราการตายของปลาสูงตั้งแต่ 20 – 100% เป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5

Read more

อาจารย์/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

1. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล    ศาสตราจารย์ ดร. โมไนย ไกรฤกษ์  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ประเภทสถาบัน  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2. ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology Research Grants) ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

Read more

ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”ผลิตภัณฑ์ฟองโฟมผลไม้กึ่งสำเร็จรูป”

ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ  นักวิจัยชำนาญการ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาฟองโฟมผลไม้ขึ้นเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อใช้เป็นท็อปปิ้งของเครื่องดื่มที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปพร้อมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในเวลาเดียวกัน  ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  การพัฒนาฟองโฟมผลไม้ใช้เทคโนโลยีด้านคอลลอยด์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยส่วนผสมที่ใช้จะเป็นผลไม้แท้ๆ เพื่อให้เกิดความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ฟองโฟมจากนมที่มีอยู่ในท้องตลาด ผลิตภัณฑ์ฟองโฟมผลไม้กึ่งสำเร็จรูปได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2559 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประเภทบุคลากรจูเนียร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์

Read more

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”วัสดุก่อสร้างจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง Emarble”

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมวิจัย จึงได้ร่วมกันค้นคว้าวิจัยการนำขยะใกล้ตัวเช่นเปลือกไข่เหลือทิ้งมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยการผสมผสานแนวคิดทั้งศาสตร์และศิลป์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดเป็น “ EMARBLE ”  นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง ผลงานจากความร่วมมือของนักออกแบบและนักวิทยาศาสตร์(Art and Science) มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง โดยสามารถขึ้นรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง ทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สำหรับอาคารบ้านเรือน

Read more