สาระสำคัญน่ารู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน อย. (กลุ่มประเภทอาหาร)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษเดี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน อย. โดยผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีประสบการณ์มาให้การบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “สาระสำคัญน่ารู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน อย. (กลุ่มประเภทอาหาร)” วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องทวี ชั้น 2

Read more

กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย

กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย #เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (เครือข่าย RUN) #ResearchUniversityNetwork

Read more

Wassamon Moyadee wins Poster Award in Animal Science and Aquaculture of ANRES 2018

การประเมินผลเลือดที่อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติในแมวที่ป่วยด้วยโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ซึ่งจะช่วยให้สัตวแพทย์ได้นำผลไปประกอบการวินิจฉัยโรค #ผลงานวิจัยเรื่อง Evaluation of Clinical Signs and Blood Parameters in Feline Infectious Peritonitis โดย สพ.ญ.วรรษมน หมอยาดี นิสิตปริญญาโท หลักสูตรคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

Read more

ผศ.ดร. ประกิต สุขใย รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 2018

นาโนเซลลูโลสจากชานอ้อย เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเพิ่มมูลค่าให้กับชานอ้อย ???????????????? ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประกิต สุขใย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews#KURDINews

Read more

งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559

? งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 ? วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00 –13:30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ได้รับรางวัล KU Research Star

??เขียนงานวิจัยอย่างไร..?? ให้มีคุณภาพ และ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact สูงๆ ?? . . . . .??รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร??. . . . . ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล KU Research

Read more

ศ.ดร. สายชล เกตุษา รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

??ศ.ดร. สายชล เกตุษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยอาวุโส ศึกษาทางด้านสรีระและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งนำไปสู่การรักษาคุณภาพและลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน?? ?????????? ???ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ???? จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

Read more