มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ (Mixed Method Research in Health Sciences) ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www3.nurse.cmu.ac.th/ สอบถามโทร. 053-212629

Read more

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561”

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561″ (Regional Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถแจ้งความจำนงขอรับทุน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2612 1555 ต่อ 373

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (PSC II) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  และการจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทัรพยากร ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1

Read more

สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ” ภายใต้หัวข้อ “BioD5 plus: People + Utilization + Sustainability” ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

Read more

สำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน ประกาศเรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน ประกาศเรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถแจ้งความจำนงขอรับทุนภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2612 1555 ต่อ 379

Read more

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Glocalism in Humanities and Social Science” ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th/

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ดังนี้ กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561”

Read more

ประกาศ สกว. เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.trf.or.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2278-8251-4 โทรสาร 0-2278-8248 E-mail: poom@trf.or.th

Read more