สกว. ขอประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561” โดยเปิดรับสมัครข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trf.or.th  สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-278-8246

Read more

สปอท ขอเชิญให้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าพิจารณารางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561”

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561” (Young Parasitologist Award 2018) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://ptat.org/th/news/detail/Young+Parasitologist+Award+2018-26 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2306 9132

Read more

สกว. เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใตเสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดตั้งโครงการ “ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 การรับสมัครขอให้สมัครผ่านทางระบบสมัครทุนวิจัย คปก.ต่อยอดของ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการ ประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSSS 2017)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (The 7th International Conference on Science and Social Science 2017: Innovation

Read more

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบ Online ได้ที่ https://research.wu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซ๊ดี จำนวน 15 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษา ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560

Read more

คำสั่งและประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในโครงการสนบัสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด คำสั่ง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง แต่งตั้งมหาวิทยาลัยแม่ข่ายเพื่อกำกับโครงการสนบัสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2560”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2560” โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner  ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3

Read more

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging”

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging” ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561

Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “สังคมความรู้ และดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://web.eng.nu.ac.th/WebKDS/KDSindex.php สอบถามโทร. 055-963951 มือถือ. 091-4416395

Read more