มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/ สอบถามโทร. 034 534030 ต่อ 211

Read more

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอเชิญเข้าประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กำหนดจัดงานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประชุมที่ http://ord.ftu.ac.th/conference/2017.php สอบถามเพิ่มเติม

Read more

กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายทุนศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส “Fellowship and Mobility Programs”

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดโครงการ Campus Tour 2017 และขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “Fellowship and Mobility Programs” โดย Dr. Stephane ROY, Attache for Scientific and Higher Education Cooperation

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

คณะบริหาระุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2560 Business Administration National and International Conference: BANIC 2017 Research for Business Innovation and Advancement ในวันที่

Read more

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 2018

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International conference on Anaerobic Digestion Technology Sustainable Alternative Bio energy for a Stable Life (ADTech-SAB) ระหว่างวันที่

Read more

NECTEC ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนเจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2560 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2017) ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม” ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ

Read more

การเสนอขอรับทุนวิจัยตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2562

  ด้วยถึงกำหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอทุนวิจัยฯ (รวมทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี) ดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัย ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

Read more

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

มหาวิทยาพะเยา จะจัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมฯ และส่งบทความวิจัยเพื่อเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ได้ทาง E-mail: prconference@up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ตุลาคม 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดเสวนาเรื่อง “ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th และ http://www.nrct.go.th/

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดให้มีการประชุมเรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://research-expo-register.com/

Read more