สมาคมสารพิษจากเชื้อรา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา

สมาคมสารพิษจากเชื้อรากำหนดจัดประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อราและความมั่นคงของอาหาร “The 3rd International Conference of Mycotoxicology and Food Security (ICM 2019)” ภายใต้หัวข้อ “The merits driving to refurnish food and

Read more

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2559 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. การสังเคราะหการทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบและพัฒนากลไกการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย งบประมาณ 1,000,000 บาท 2. การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง งบประมาณ

Read more

การดำเนินโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาเห็นว่าให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม  “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามขอบเขตของงาน (TOR) การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 รุ่น ในวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Education for Sustainable community

Read more

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร ดังนี้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม

Read more

การจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยถึงกำหนดเวลาการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ (ทั้งชุดโครงการวิจัยต่อเนื่องและชุดโครงการวิจัยใหม่) ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (ชุดโครงการวิจัย) ตามแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในปีนี้ วช.

Read more

สวทน. ขอเชิญส่งนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ เกษตรกร ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Food Innovation-Regional Boot Camps

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขอเชิญส่งนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ เกษตรกร ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Food Innovation-Regional Boot Camps (ณ จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น และ กรุงเทพมหานคร)

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings” วันที่ 8 พฤศจิกายน

Read more

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “A Changing World and Business Adaptation” ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา

Read more