มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://bmrccmu.net/th/index-th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 5394

Read more

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “มาเฟียกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษามาเฟียนาโปลี”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “มาเฟียกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษามาเฟียนาโปลี” ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) “ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี” ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.034 534 030,

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Colour Association Conference 2018” ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2549

Read more

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2244 5281-2

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Mini Conference 2018” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.grad.ssru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2160 1174-80

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 “ศาสนากับสันติภาพ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 “ศาสนากับสันติภาพ” ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมนำเสอนผลงานได้ที่ http://www.ipsconference.psu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 7428 9463

Read more

คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://npht.phtnet.org/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.034-281084 ต่อ 133-134

Read more

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2561 จำนวน 3 หลักสูตรดังนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 (ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่

Read more

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ระบบรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนยั่งยืน

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ระบบรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนยั่งยืน จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป้าหมายเพื่อ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน โอทอป ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และขอรับการรับรองระบบรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนยั่งยืนเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดสีเขียวทั้งในและต่างประเทศ *100 คน* ในวันที่ 18

Read more