สวก. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://arda.or.th/  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย http://pdms.arda.or.th โดยเข้าไปลงทะเบียน และเลือกสมัครฝึกอบรม โดยมีค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 3,500

Read more

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค  การค้า สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก

Read more

สกว. ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมโดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

Read more

กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project fund (SPF) 2018 จาก AC21 Secretariat Nagoya University, Japan

กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project fund (SPF) 2018 จาก AC21 Secretariat Nagoya University, Japan โดยผู้สนใจทุน สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.ac21.org/english/activities/special สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-942-8725 เบอร์ภายใน 4154, 4157

Read more

สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยก่ีเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการมุ่งเป้าฯ ปี 2561 รอบที่ 2 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหาร สมุนไพร พืชสวน/พืชไร่ สัตว์เศรษฐกิจ อละการบริหารจัดการน้า ผ่านระบบ NRMS

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  ได้กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Creative Economy : เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sct.ac.th/

Read more

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ไทย-จีน ยุคใหม่ มิตรภาพก้าวไกล ด้วย วทน.”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีกำหนดจัดสัมมนา “ไทย-จีน ยุคใหม่ มิตรภาพก้าวไกล ด้วย วทน.” ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP ALL Academy

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยทางด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม โดยส่ง E-mail: pathumme1@hotmail.com ภายใน 15 ตุลาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-4564-3600-6

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.rru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 038-535430

Read more

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิริวิทยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและฟังการอภิปรายได้ที่เว็บไซต์ isaga2018.com หรือ http://thaisim.or.th/

Read more