กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “Full Scholarships and Opportunity for Postgraduate Study @ The University of Hong Kong”

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “Full Scholarships and Opportunity for Postgraduate Study @ The University of Hong Kong” หัวข้อ ทุนการศึกษาและโอกาสในการศึกษาต่อ ณ 

Read more

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค

Read more

วช. ขอเชิญร่วมการเสวนา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน Thailand Research Expo 2018 ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยให้มีเวทีเสวนา เรื่อง “ประเมินผลการวิจัย : ก้าวสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาสู่ Thailand

Read more

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krirk.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-5523500-9 ต่อ 402

Read more

วช.ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562  โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายใน 15 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrct.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2561 2445 ต่อ 516,518 หรือ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบทุนวิจัยดีเด่นและทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562 และการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบทุนวิจัยดีเด่นและทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562 และการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย โดยทาง สกว.ได้ออกประกาศการรับสมัครสนับสนุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 โดยหมดเขตรับข้อเสนอโครงการ 31 กรกฎาคม 2561 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://academics.trf.or.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2278 8253

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน / โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2612 1555 ต่อ 395 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561 เอกสารเพิ่มเติม ;

Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://iesdg.edu.nu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช

Read more

ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผู้สนใจสามารถดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ไปยังศูนย์นานาชาติสิริธรฯ

Read more