วช. ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดเสวนาเรื่อง “ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th และ http://www.nrct.go.th/

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดให้มีการประชุมเรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://research-expo-register.com/

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ขอส่งประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th สอบถามเพิ่มเติม 0 2591 7007 ต่อ 3515

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ และร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Research Expo 2017)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการและงานประชุมในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Research Expo 2017) ภายใต้ Theme: RUN : move together for Thailand’s Innovation ระหว่างวันที่ 23-27

Read more

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7” ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่ http://bmrccmu.net สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 5394

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัด “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560  โดยผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso/ สอบถามโทร 0-4320-2383

Read more

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อหลัก “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารแสดงที่

Read more

มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14

มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0 “ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

Read more

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการเชิงธุรกิจในหัวข้อ “นวัตกรรมจอมฉลาด สู่ประเทศไทย 4.0”

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเชิงธุรกิจในหัวข้อ “นวัตกรรมจอมฉลาด สู่ประเทศไทย 4.0” (Smart Innovators for Thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 – 17.00

Read more

โรงงานยาสูบ ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2560-2561

วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ในกรอบการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2560 โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10

Read more