มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018” ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th/ สอบถามโทร. 02 549

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” (50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม The 2nd International Conference on Health Science วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม คณะแพทยศาสตร์

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thai – The Netherlands Agriculture & Food Forum 2018

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thai – The Netherlands Agriculture & Food Forum 2018 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้ภาครัฐ เอกชน องค์กรการศึกษา และตัวแทนเกษตรกรของไทยได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้าน Precision

Read more

Brands Suntory ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนวิจัยโครงการ BRAND’S Health Research Awards 2018 ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.brandsworld.co.th/th/whats-new/ สอบถามโทร.0-2079-7999

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://www.shmuconference.com/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-800-2840-60 ต่อ

Read more

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 3-5) ระหว่างเวลา 08.30-19.00 น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้ รุ่นที่ 3

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st. Rajamangala Sakon Nakhon Conference : RSKC 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st. Rajamangala Sakon Nakhon Conference : RSKC 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ ถึงวันที่

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ระหว่าวลงวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.shmuconference.com/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-800-2840-60 ต่อ1008/1019

Read more