การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน : TEM รุ่นที่ 2 (เลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 17-21 มี.ค.57)

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน : TEM รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 ขอเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถในการแยกแยะแจกแจงรายละเอียดสูง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์วิจัยได้หลายแขนง   ปัจจุบันการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยของประเทศมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยอย่างแพร่หลาย ดังนั้นเทคนิคในการเตรียมตัวอย่างเพื่อที่ศึกษาในระดับโครงสร้างภายในด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน    

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดีและน้ำเสียเบื้องต้น รุ่นที่ ๒

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดีและน้ำเสียเบื้องต้น รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ น้ำจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการดำรงชีวิตทั้งมนุษย์ พืชและสัตว์ สำหรับมนุษย์นั้นน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะนอกจากนำมาใช้ด้านการบริโภคแล้ว ยังนำมาใช้ทางด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง   และอื่นๆอีกมากมาย ปัจจุบันคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความหนาแน่นของชุมชน

Read more

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray Fluorescence Spectroscopy

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy(SEM) and X-ray Fluorescence Spectroscopy (บรรยายภาษาไทย) (นอกจากนี้มีการนำชมและฝึกปฏิบัติการโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชุดใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยซึ่งได้การติดตั้งที่ฝ่ายเครื่องมือฯ) ระหว่างวันที่ 8-12

Read more

การอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556  ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการงานวิจัยและบริการงานในงานด้านเคมี ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทดลองในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และก๊าซต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้งานวิจัยและงานบริการในห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความปลอดภัยต่อผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติและผู้วิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : นิสิตนักศึกษา

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง (การแยก การเลี้ยง และการรวมโปรโตพลาสต์) รุ่นที่ 17

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง (การแยก การเลี้ยง และการรวมโปรโตพลาสต์) รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 โปรโตพลาสต์คือเซลล์ของพืชที่ไม่มีผนังเซลล์ จึงมีประโยชน์ในการรวมโปรโตพลาสต์ โดยเฉพาะในพืชที่ไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้โดยวิธีทางธรรมชาติ และ/หรือการถ่ายยีนเข้าโปรโตพลาสต์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ลักษณะใหม่ๆ หรือลักษณะตามที่ต้องการ เนื่องจากโปรโตพลาสต์มีศักยภาพในการเจริญเติบโตภายหลังจากการแยกและเลี้ยงจนกระทั่งสามารถพัฒนาไปเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ใหม่ได้ จึงสามารถใช้ประโยชน์จาก โปรโตพลาสต์ในงานปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าว

Read more