กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาวิจัย

ด้วยศูนย์ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security Center, University of Hohenheim, Germany) ได้ประกาศให้ทุนเพื่อการศึกษาวิจัยระยะสั้น ๒ ประเภท สำหรับปี ๒๕๕๖ ดังนี้ ๑. ทุน PhD Sandwich Scholarship เพื่อการไปทำวิจัยระยะไม่เกิน

Read more