ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. และทีมวิจัยได้รับรางวัล Silver Medal Award จากเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. และทีมวิจัยได้รับรางวัล Silver Medal Award จากผลงานเรื่อง “โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน (Indirect Light Sky Dome with Natural Ventilation )” ในเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ “ ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่สำคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก

Read more

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตามที่งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้จัดทำ Google form เพื่อการใช้บริการห้องประชุมออนไลน์แทนการใช้แบบฟอร์ม เพื่อให้การใช้ห้องประชุมมีความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากรนั้น บัดนี้ การปรับปรุงระบบโปรแกรมการใช้ห้องประชุมออนไล์ ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สวพ.มก. จึงใคร่ขอแจ้งเวียนบุคลากรในฝ่าย/งาน สามารถดำเนินการจองห้องประชุมออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

Read more

ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะการ การอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึง

Read more

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ข้อข้อมูลการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ซึ่งรวมถึงการขอข้อมูลความต้องการในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ในกรณีงานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับชื่อตำแหน่งนั้น บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังนี้ ให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำข้อมูลเสนอปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่มีคนครองของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ทั้งนี้ไม่รวมกรณีการปรับวุฒิและปลี่ยนตำแหน่ง กรณีส่วนงานที่ต้องการเสนอปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งใหม่ ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้จัดทำ Job Description ของตำแหน่งใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและส่งเรื่องมายังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 30

Read more

ข้อมูลการประกันสุขภาพกลุ่ม บริษัทไทยศรีประกันภัย (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือที่สามารถใช้ประกันสุขภาพกลุ่มได้ รายละเอียดและผลประโยชน์การประกันสุขภาพ รายละเอียดและผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุ ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการประกันสุขภาพกลุ่ม

Read more

แบบสำรวจข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับการบริหารงานบุคคลฯ

Click Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcVjvcuzwGeOvT_L72Ny7Kr7OcFSk77ZpW_LY70HiaoEfV7w/viewform ข้อบังคับ มก.ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคลของพนักงาน มก. ปี 2558

Read more