สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2560 ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจสวพ.มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

Read more

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง “KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย”

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง “KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 60

Read more

การเสนอชื่อผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชำติ (วช.) ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชำติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

Read more

อาจารย์/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

อาจารย์/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรฯ

Read more

สวพ.มก.ร่วมโครงการเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวในทุ่งรังสิต คณะเกษตร มก.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะแก่เกษตรกร ในการเสวนาเวทีเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้นำ “โครงการเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวในทุ่งรังสิต” เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในเรื่องของการวิเคราะห์พื้นที่และปัญหาที่ควรแก้ไขในการลดต้นทุนการผลิตข้าว การสาธิตการใช้แอพพลิเคชั่นปุ๋ยสั่งตัด รวมทั้งการบรรยายในเรื่อง “รู้จักดิน ปุ๋ย และเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด”

Read more

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร และ คณะเกษตร กำแพงแสน มก. ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร และ คณะเกษตร กำแพงแสน มก. ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 (The 6th Burapha University International Conference 2017) ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ http://www.buuconference.buu.ac.th

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017 ภายใต้หัวข้อ “Innovation Creation, Social Engagement toward Sustainable Community” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrun2017/

Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc13 สอบถามเพิ่มเติม ; กองบริหารงานวิจัย โทร.

Read more