ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะการ การอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึง

Read more

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ข้อข้อมูลการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ซึ่งรวมถึงการขอข้อมูลความต้องการในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ในกรณีงานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับชื่อตำแหน่งนั้น บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังนี้ ให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำข้อมูลเสนอปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่มีคนครองของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ทั้งนี้ไม่รวมกรณีการปรับวุฒิและปลี่ยนตำแหน่ง กรณีส่วนงานที่ต้องการเสนอปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งใหม่ ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้จัดทำ Job Description ของตำแหน่งใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและส่งเรื่องมายังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 30

Read more

ข้อมูลการประกันสุขภาพกลุ่ม บริษัทไทยศรีประกันภัย (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือที่สามารถใช้ประกันสุขภาพกลุ่มได้ รายละเอียดและผลประโยชน์การประกันสุขภาพ รายละเอียดและผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุ ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการประกันสุขภาพกลุ่ม

Read more

แบบสำรวจข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับการบริหารงานบุคคลฯ

Click Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcVjvcuzwGeOvT_L72Ny7Kr7OcFSk77ZpW_LY70HiaoEfV7w/viewform ข้อบังคับ มก.ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคลของพนักงาน มก. ปี 2558

Read more

แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคคล (IDP)

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมี วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน ที่จะน

Read more

KU Research to Business EXPO 2018

การแสดงผลงานวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ โครงการ Innovation Hub – Agriculture and Foodเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐หัวข้อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” https://www.youtube.com/watch?v=dsy8bFX_ULw

Read more

โครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง และตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เพื่อสมัครขอรับการพิจารณารางวัล ดังนี้

Read more